Business English Courses

  • คุณต้องการที่จะติดต่อกับลูกค้าของคุณในระดับมืออาชีพมากขึ้น?
  • คุณต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารหรือการสนทนาของคุณในขณะที่มีการประชุมหรือไม่?
  • หรือคุณจำเป็นต้องเขียนอีเมลให้เร็วขึ้นและมีระเบียบแบบแผนใช่ไหม?

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของเราเน้นช่วยให้คุณปรับปรุงในทุกเรื่องเหล่านี้ รวมถึงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้ฝึกฝนการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เอกสารประกอบการเรียนที่เราใช้มุ่งพัฒนาทักษะการในการสื่อสารและคำศัพท์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจ ตัวอย่างการฝึก:

  • การเตรียมและการนำเสนอผลงาน
  • การเขียนอีเมล
  • พูดทางโทรศัพท์
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  • ความเข้าใจในข้อความธุรกิจ
  • และทักษะในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

หลักสูตรธุรกิจมีสามระดับ: ระดับก่อนระดับเบื้องต้น ระดับกลางและระดับกลาง-สูง

(Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)

Class: 3 – 6 คน

รายละเอียดในการเรียน Click here